ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΔΑ & ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΚΕ-ΑΚΕ (1951)

 

eda

Πριν από 60 χρόνια ιδρύθηκε η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ, η πιο πετυχημένη συνεργασία της αριστεράς στην Ελλάδα. 

Ακολουθεί απόσπασμα από την «Αναλαμπή της Αριστεράς», εκδ.Φιλίστωρ, του παλιού βουλευτή της ΕΔΑ, Γιάννη Παπαδημητρίου:

 

«Την 1η Αυγούστου 1951 υπογράφτηκε το πρακτικό συμφωνίας για την ίδρυση της ΕΔΑ. Οι διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση της ΕΔΑ έγιναν ανάμεσα στους εκπροσώπους των εξής κομμάτων: «Δη­μοκρατικός Συναγερμός», «Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος» του Γιάν­νη Πασαλίδη, «Αριστεροί Φιλελεύθεροι» του Σταμάτη Χατζημπέη και στρατηγού Νεόκοσμου Γρηγοριάδη, «Δημοκρατικό Ριζοσπαστικό Κόμμα» του Μιχάλη Κύρκου, «Ένωση Δημοκρατικών Αριστερών» του Γιάννη Σοφιανόπουλου, που την εκπροσώπησαν οι Ηρακλής Πα-παχρήστου και Γιάννης Κοκορέλης, και ΣΚ-ΕΛΔ των Αλέξανδρου Σβώ­λου και Ηλία Τσιριμώκου. Στην κίνηση αυτή πήρε μέρος και ο ανε­ξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Ζάκκας.

Τις θέσεις του ΚΚΕ, που ήταν και η κινητήρια δύναμη δημιουρ­γίας της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς, τις υποστήριξε ο «Δημο­κρατικός Συναγερμός», με εκπροσώπους τους Μήτσο Μαριόλη, Διονύση Χριστάκο (σ.σ: μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, και βουλευτής με τη «Δημοκρατική Παράταξη» στις εκλογές που έγιναν 6 μήνες μετά το τέλος του εμφυλίου, όπου η Δ.Π. πήρε περίπου 10% και βγήκε πρώτο κόμμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και Μιχάλη Βουρνά.

Το πρακτικό τελικά υπογράφθηκε απ’ τους: Γιάννη Πασαλίδη του «Σοσιαλιστικού Κόμματος», Δημήτρη Μαριόλη του «Δημοκρατι­κού Συναγερμού», Σταμάτη Χατζήμπεη των «Αριστερών Φιλελευ­θέρων» και Μιχάλη Κύρκο του «Δημοκρατικού Ριζοσπαστικού Κόμ­ματος».

Το πρακτικό συμφωνήθηκε να κρατηθεί μυστικό και το περιεχό­μενο του είναι το παρακάτω:

 

ΕΔΑ

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: Ιωάννης Πασαλίδης, ως εκπρόσωπος του Σο­σιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΣΚΕ), Δημ. Μαριόλης, ως εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Σταμ. Χατζήμπεης, ως εκπρόσωπος του κόμματος των Αριστερών Φιλελευθέρων, και Μιχ. Κύρκος, ως εκπρόσω­πος του Δημοκρατικού Ριζοσπαστικού Κόμματος, συνεπείς προς την αξίω-σιν του Δημοκρατικού λαού της Ελλάδος προς συνένωσιν των δημοκρατι­κών δυνάμεων της Χώρας και την από κοινού και υπό ενιαίαν κατεύθυνσιν διεξαγωγήν του πολιτικού αγώνος, αποφασίσαμεν τα εξής:

α) Κοινήν κάθοδον εις τας προσεχείς εκλογάς επί τη βάσει του προ­γράμματος το οποίον από κοινού έχομεν επεξεργασθεί και προσυπογρά­ψει.

β) Υποστήριξιν του κοινού τούτου προγράμματος, δι’ αγώνος τόσον ε­ντός όσον και εκτός του Κοινοβουλίου και μέχρι πέρατος τουλάχιστον της προσεχούς κοινοβουλευτικής περιόδου.

γ) Η μεταξύ ημών Συνεργασία περιβάλλεται τον τύπον της συνεργα­σίας Κομμάτων εν πλήρει ισοτιμία, αι δε αποφάσεις θα λαμβάνονται εν ομοφωνία των αντιπροσώπων ημών.

δ) Η διοίκησις του Συνασπισμού ασκείται υπό Επιτροπής αποτελούμε­νης εξ ενός αντιπροσώπου εξ εκάστου των συνεργαζομένων Κομμάτων, την δε προεδρίαν της Διοικούσης Επιτροπής αναθέτομεν εις τον κ. Ι. Πασα-λίδην.

ε) Προς αντιμετώπισιν των εκ του εκλογικού νόμου προκυπτουσών δυ­σχερειών ο Συνασπισμός θέλει προσλάβει την μορφήν Κόμματος μέχρι της διεξαγωγής των εκλογών, της ανακηρύξεως των επιτυχόντων και της εκδι­κάσεως του κύρους των εκλογών υπό του εκλογοδικείου, μεθ’ ο έκαστον των συμπραττόντων κομμάτων δικαιούται να ανάκτηση την αυτοτέλειαν και την ανεξαρτησίαν του. Τίτλος του εμφανισθησομένου νέου Κόμματος ορίζεται: Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά.

στ) Εις τον συνασπισμόν δύναται να προσχωρήσει μεταγενεστέρως και παν άλλο δημοκρατικόν κόμμα, εφ’ όσον θα απεδέχετο το κοινόν πρόγραμ­μα και θα ανεδέχετο τας υποχρεώσεις τας αναφερόμενος εις το παρόν πρα-κτικόν.

ζ) Το πρακτικόν τούτο δεν πρόκειται να δοθή εις την δημοσιότητα, δε­σμεύει δε τα κόμματα τα μετέχοντα του Συνασπισμού.

Εν Αθήναις τη 1η Αυγούστου 1951

Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΔΑ αποτελέσθηκε απ’ τους Γιάννη Πασαλίδη, Πρόεδρο, και τους Μιχάλη Κύρκο, Σταμάτη Χα-τζήμπεη, στρατηγό Μάντακα, Μιχάλη Βουρνά, Διονύση Χριστάκο, Μήτσο Μαριόλη και Γιάννη Κοκορέλη. Τον Διονύση Χριστάκο, που πέθανε λίγες μέρες μετά, διαδέχθηκε ο Κ. Μπασιάκος.

Στις 9 Αυγούστου 1951 ο Γιάννης Πασαλίδης καταθέτει στον Άρειο Πάγο τον τίτλο και το έμβλημα της ΕΔΑ για τη συμμετοχή της στις εκλογές.

Το έμβλημα είναι ένας κύκλος με τα αρχικά ΕΔΑ στο κέντρο. Γύρω από τον τίτλο είναι γραμμένες οι λέξεις:

Ειρήνη – Δημοκρατία – Αμνηστία

EDA2

Κόμμα Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς

πρακτικον Αρ. 3

Η Διοικούσα Επιτροπή του Κόμματος της ΕΔΑ συνελθούσα σήμερον την 20ήν Αυγούστου 1951 και συζητήσασα επί των θεμάτων των τεθέντων υπ’ όψιν αυτής υπό του Προέδρου της κ. Ι. Πασαλίδη, απεφάσισε τα εξής:

Προγραμματική Προκήρυξις

Η Επιτροπή συνεζήτησεν επί του σχεδίου προγραμματικής διακηρύξεως προς τονΛαόν και ενέκρινε τελικώς τούτο, ως διατυπούται εις το υπογρα-φέν παρά πάντων των μελών της κείμενον.

Εφημερίς του Κόμματος

Η Επιτροπή συνεζήτησεν εκ νέου το ζήτημα της εφημερίδος του κόμματος, μετά την επικείμενη αναστολήν της ισχύος των ψηφισμάτων ΛΑ και ΛΒ, και έλαβε την απόφασιν να εκδώσει, εφ’ όσον ήθελον εξευρεθή οι αναγκαίοι πόροι, ημερήσιον όργανον. Άλλως η εφημερίς θα εκδίδεται καθ’ εβδομάδα. Η Επιτροπή επεκύρωσεν εκ δευτέρου παλαιοτέραν απόφασίν της ότι την διεύθυνσιν της εφημερίδος θα ασκή ο εκ των μελών αυτής Μ. Κύρκος. Τριμελής Συντ. Επιτροπή θα επιμελείται των τεχνικών θεμάτων υπό την Προεδρίαν του Διευθυντού.

Ραδιοφωνικός Σταθμός

Η Επιτροπή συνεζήτησε περί της από του ραδιοφωνικού Σταθμού ομιλίας εκπροσώπου της, με το ίδιον δικαίωμα με το οποίον ομίλησαν από του ραδιοφώνου και οι άλλοι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Απεφασίσθη να γίνουν τα προσήκοντα διαβήματα και εν πάση περιπτώσει η ομιλία να πραγματοποιηθεί τότε μόνον όταν η κυβέρνησις δεν θα παρενέβαινε να αλλοιώσει ουσιαστικά το κείμενον της ομιλίας. Τον σχετικόν λόγον απεφα­σίσθη να εκφωνήσει ο Πρόεδρος Ι. Πασαλίδης.

Προσωρινά Γραφεία της ΔΕ

Προσωρινά γραφεία της ΔΕ διά τας συνεδριάσεις της και διά την λήψιν της προς αυτήν αλληλογραφίας ωρίσθησαν τα γραφεία του εκ των μελών της κ. Ι.Κοκορέλη, οδός Ακαδημίας, αρ.30.

Η ΔΕ ενέκρινε τελικώς τους καταχωρηθέντας εις το επί τούτω βιβλίον συνδυασμούς.

 

Ο Πρόεδρος                            Τα μέλη»

 

Χωρίς το ΚΚΕ, όπως αποδείχτηκε και μεταπολιτευτικά, η ΕΔΑ δεν μπορούσε να υπάρξει.

Έτσι, αξίζει να δει κανείς-μια ποια ήταν η στάση του ΚΚΕ έναντι των τότε προβλημάτων της Ελλάδας και τι διέξοδο πρόκρινε. Σε κοινή ανακοίνωσή του με το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας στις 15/6/1951 δήλωνε:

 

 

(…)Μέσα στην κόλαση αυτή η Ελλάδα παραμένει ένα λαϊκό ηφαίστειο σε ενέργεια. Ο λαός αντιπαλεύει με φανατισμό τους εχθρούς του. Φουντώνει και ξεσπά η λαϊκή αγανάκτηση. Ο ήρωας λαός μας παλεύει και δεν τα βάζει κάτω.

Πληθαίνουν, πάλι πλαταίνουν και μεγαλώνουν οι απεργίες. Οι αγρότες οργανώνουν συλλαλητήρια και κινητοποιήσεις. Οι φοροτσακισμένοι δια­μαρτύρονται. Όλος ο λαός μισεί τους αμερικάνους. Δε θέλει τον πόλεμο τους. Ζητά να γυρίσουν τα παιδιά του από την Κορέα. Παλεύει για τη γενι­κή αμνηστία, όλο και πιο αποφασιστικά. Ο λαός πραγματοποιεί την αγωνι­στική του ενότητα και χρειάζεται σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά μια αντάξια πανδημοκρατική ηγεσία.

Στις κρίσιμες αυτές στιγμές όλοι οι εργαζόμενοι και πατριώτες έλληνες πρέπει πιο αποφασιστικά, πειθαρχημένα, ενωμένα να παλέψουν για τη ζωή, το ψωμί, τη δημοκρατία, την ειρήνη.

– Τιμαριθμική γενική αναπροσαρμογή για τα μεροκάματα και τους μισθούς. Να τσακίσουμε την αμερικάνικη άρνηση.

– Να μη συγχωνευτούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ΙΚΑ και τα άλλα ταμεία να τα διευθύνουν δημοκρατικά οι μέτοχοι τους.

– Προστασία και δουλειά στους άνεργους. Καμιά απόλυση.

– Να προστατευτεί η αγροτική παραγωγή απ’ την αμερικάνικη και κρα­τική ληστεία. Να ενισχυθούν οι αγρότες να ξαναφτιάξουν τα κατεστραμμέ­να νοικοκυριά τους. Ελεύθερο εμπόριο με την Ανατολική Ευρώπη, που μόνο μπορεί να ξαλαφρώνει κάπως την απελπιστική θέση της αγροτιάς μας.

– Προοδευτική φορολογία σε βάρος της πλουτοκρατίας.

– Το ενοικιοστάσιο να μείνει μόνο για το λαό.

– Τα 4/5 απ’ τα πολεμικά έξοδα να μπουν στην ανοικοδόμηση.

– Κατοχύρωση της ειρήνης. Καμιά Λαϊκή Δημοκρατία δε μας απειλεί. Να ξεκουμπιστούν οι αμερικάνοι από την πατρίδα μας. Αυτοί είναι η μονα­δική απειλή για την Ελλάδα.

– Να γυρίσουν οι φαντάροι μας από την Κορέα.

– Γενική αμνηστία. Να σταματήσουν οι εκτελέσεις. Να αποκαταστα­θούν οι λαϊκές, δημοκρατικές ελευθερίες.

– Άμεσες, λεύτερες εκλογές με ανόθευτη αναλογική για να ψηφίσει ο λαός: Ψωμί-Αμνηστία-Δημοκρατία-Ανεξαρτησία-Ειρήνη.

Η «κρίση Παπάγου» έδειξε πόσο ξεχαρβαλωμένοι και αδύνατοι είναι οι εχθροί μας μοναρχοφασίστες και αμερικάνοι, ακριβώς γιατί τους μισάει ο λαός. Το λαό τον τρέμουν, τον φοβούνται. Μόλις ξέσπασε η κρίση Παπάγου στείλαν όλο τον ΕΚΤΟ αμερικάνικο στόλο για να τρομοκρατήσουν το λαό. Και την επιφυλακή την καναν γιατί φοβόντουσαν λαϊκό ξέσπασμα.

Η κρίση Παπάγου έδειξε ακόμα ότι παρά το ότι ο λαός εμάς πιστεύει πολιτικά, όπως το διαλάλησε και στις 15 του Απρίλη, όμως οι οργανωτικές μας αδυναμίες δε μας επέτρεψαν να παρέμβουμε ενεργητικά στην κρίση αυτή και με μια παλλαϊκή πανελλαδική αγωνιστική πολιτική κινητοποίηση να αναγκάσουμε την αντίδραση να υποχωρήσει.

Στην Ελλάδα λείπει σήμερα ένα ρωμαλέο αγωνιστικό πανδημοκρατικό μέτωπο. Αυτό πρέπει να το χτίσουμε μέσα στους λαϊκούς αγώνες για το ψωμί, τη λευτεριά, την ειρήνη. Η στιγμή είναι η πιο κατάλληλη. Και η λαϊκή απαίτηση επιτακτική. Αυτού πρέπει να συγκεντρώσουμε όλες μας τις δυνά­μεις. Να το χτίσουμε στο κάθε εργοστάσιο, επιχείρηση, κατάστημα, γραφείο, δρόμο, συνοικία, συνοικισμό, χωριό, στρατώνα, λόχο, τάγμα, σύνταγμα, καράβι, αεροδρόμιο, στην κάθε πόλη. Να περιλάβει όλους τους εργαζόμενους μαζί με τα στρατευμένα παιδιά τους. Όλους νους δημοκράτες και πατριώτες έλληνες. Και για επιστέγασμα του να ‘χει την ενότητα δράσης και τη στενή πολιτική συνεργασία όλων των λαϊκών οργανώσεων, των δημοκρατικών παραγόντων και κομμάτων.

Δεκτοί όλοι όσοι θέλουν: ψωμί για τους εργαζόμενους. Αμνηστία για τα θύματα της τρομοκρατίας. Λευτεριά για το λαό. Ειρήνη και ανεξαρτησία για την Ελλάδα.

Να δώσουμε τα χέρια. Να στιγματίσουμε και να κάνουμε στην μπάντα τους απατεώνες και διασπαστές, ψευτοδημοκράτες και ψευτοσοσιαλιστές πράκτορες του εχθρού. Και ενωμένοι να οδηγήσουμε το λαό στους μαζικούς οικονομικούς και πολιτικούς αγώνες του. Να τον οργανώσουμε, να τον κινητοποιήσουμε και να τον οδηγήσουμε στην αποφασιστική πολιτική πάλη για τη Λευτεριά, τη Ζωή, την Ειρήνη. Για τις λεύτερες εκλογές με ανόθευτη αναλογική. Αν όλοι κάνουμε το καθήκον μας, θα φράξουμε αποφασιστικά το δρόμο στον Πιουριφόι, τον Παπάγο, τη στρατοκρατία. θα χαλάσουμε τα σχέδια του Παύλου, του Βενιζέλου, ολόκληρης της αμερικανόδουλης μοναρχοφασιστικής σπείρας.

Ο λαός παλεύει και θέλει άξιους οδηγητές. Ας φανούμε αντάξιοί του. Και η νίκη θα ‘ναι του λαού.

 

15 του Ιούνη 1951

Το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ             Το ΠΓ της ΚΕ του ΑΚΕ

 

Προτού, τελικά, επιτευχθεί συμφωνία με τα άλλα δημοκρατικά κόμματα, το ΚΚΕ και το ΑΚΕ είχαν προβάλει την ακόλουθη πλατφόρμα, που σε μεγάλο βαθμό υιοθετήθηκε από τις υπόλοιπες «συνιστώσες» της ΕΔΑ:

 

Λαϊκό Εκλογικό Πρόγραμμα

 

Πρόταση του ΑΚΕ και του ΚΚΕ για τις εκλογές

 

Θανάσιμος κίνδυνος απειλεί την πατρίδα μας. Τραγικές μέρες περνά ο λαός μας. Η αμερικανοκρατία επιβάλλει παντού το δικό της νόμο. Και στην Ελλάδα δυο κόσμοι παλεύουν.

Απ’ τη μια οι αμερικάνοι και οι προσκυνημένοι, που έχουν για νόμο τους: Πείνα-Κρεμάλα-Πόλεμος. Ο νόμος αυτός προστάζει: Καμιά αύξηση στους μισθούς και στα μεροκάματα. Αρπαγή της παραγωγής του αγρότη. Φορολογική εξόντωση για τον επαγγελματοβιοτέχνη. Αποικία η Ελλάδα. Πείνα και ξολοθρεμός για το λαό.

Ο νόμος αυτός προστάζει: Καμιά διαμαρτυρία του λαού. Κανένα αντι-μίλημα. Τάφος και νεκροταφείο η Ελλάδα. Παντού σύρμα και στρατόπεδα. Παντού μπουντρούμια και ξερονήσια. Παντού Μακρονήσια και Γιούρα. Κρεμάλα και εκτελεστικά αποσπάσματα.

Ο νόμος αυτός προστάζει: «Αστραπή» και Κορέα. Ολοένα και πιο πολ­λά σφαχτάρια για τον αχόρταγο αμερικανό Μινώταυρο. 700.000 κορμιά κρέας για τα κανόνια του Αϊζενχάουερ, για το μεσογειακό και το Βορειοατ­λαντικό σύμφωνο. Πολεμική συμμαχία με τον Ιούδα Τίτο και την Αγκυρα, που θέλει να αρπάξει την Κύπρο, τη Θράκη και τα νησιά. Το ρωμέικο κρέας είναι το πιο φτηνό. Και οι πουλημένοι το προσφέρουν και τσεπώνουν τα αργύρια της προδοσίας. Πόλεμος είναι ο αμερικάνικος νόμος.

Ο Πιουριφόι διατάσσει και οι προσκυνημένοι εκτελούν. Ανθρωποπά-ζαρο την κατάντησαν την πατρίδα. Ξεπούλησαν κάθε όσιο και ιερό. Τσαλα­πάτησαν την εθνική τιμή, αξιοπρέπεια και υπόληψη.

Αυτός είναι ο κόσμος της αμερικανοκρατίας. Ο νόμος της ζούγκλας. Αυτόν το νόμο προσκυνούν τα τσακάλια της πλουτοκρατίας.

Όλα τα αμερικάνικα κόμματα: Τον Βενιζέλο με τον Παπατζή και τον Τσαλδάρη με τον Μανιαδάκη. Τους ψευτοδημοκράτες απατεώνες του Πλα­στήρα, που πούλησαν πέρυσι ξεδιάντροπα το λαό. Τους δημοκόπους δια­σπαστές Σοφιανόπουλους και Σβωλοτσιριμώκους, τους ρεφορμιστές και αγροτοπατέρες. Την παλατιανή καμαρίλα Παύλου-Φρείκης-Πιπινέλη. Και τη σακαράκικη στρατοκρατία της κλίκας του Παπάγου. Όλους τους διευθύ­νει ο Πιουριφόι. Όλοι τρέμουν το λαό. Όλοι συνωμοτούν καταχθόνια. Όλοι σκυλοτρώγονται ποιος θ’ αρπάξει τα πολλά. Και όλοι σκάβουν το λάκκο της Ελλάδας. Όλοι τους το ίδιο σύμβολο έχουν: Πείνα-Κρεμάλα-Πόλεμος. Για όλα τα βάσανα που τραβά σήμερα η πατρίδα φταίει η αμερι­κανοκρατία και οι πουλημένοι λακέδες της. Αυτός είναι ο κόσμος της. Και τις αγγλοαμερικάνικες αντιθέσεις στην Ελλάδα πάλι ο λαός τις πληρώνει.

Ο άλλος είναι ο κόσμος της Ειρήνης, της Ζωής, της Δημοκρατίας, της Γενικής Αμνηστίας, ο λαός.

Για να φυλάξουμε την Ελλάδα από το βάραθρο όπου τη σπρώχνει η αμερικανοκρατία, ένας τρόπος υπάρχει:

Να οργανωθεί πανελλαδικά σ’ ένα πανδημοκρατικό συνασπισμό (ΠΑΣ) ο κόσμος που έχει για σύμβολο του: Ειρήνη-Λευτεριά-Ανοικοδόμηση-Δου-λειά-Αμνηστία. Ε.Λ.Α.Δ.Α.

Ο ΠΑΣ να οργανωθεί στο κάθε εργοστάσιο-επιχείρηση-δημόσιο κατά-στημα-γραφείο-δρόμο-καράβι-συνοικία-συνοικισμό-χωριό-πόλη. Να οργα­νωθεί πανελλαδικά. Να οργανωθεί και στις ένοπλες δυνάμεις. Στους φαντάρους, ναύτες, σμηνίτες, ΤΕΑ. Στους τίμιους και πατριώτες αξιωματι­κούς και υπαξιωματικούς. Να συνενώσει έτσι λαό και στρατό. Γιατί και οι ένοπλες δυνάμεις από παιδιά του λαού αποτελούνται.

Να περιλάβει όλο το λαό: εργάτες, αγρότες, υπάλληλους, επαγγελματο-βιοτέχνες, διανοούμενους. Αντρες, γυναίκες. Νέους και νέες. Όλους τους τίμιους πατριώτες έλληνες ανεξάρτητα από τάξεις. Όλα τα στρατευμένα παιδιά του λαού. Όλους που την Ελλάδα και το καλό της, το λαό και την προκοπή του τα βάζουν πάνω απ’ όλα. Όλους όσοι αποτροπιάζονται και απορρίπτουν τον αμερικάνικο νόμο. Την αμερικάνικη μπότα που τσαλαπα­τά και βεβηλώνει τα πάντα στα άγια μας χώματα. Όλους που καίει ακόμα άσβεστη μέσα τους η φλόγα της εθνικής τιμής και αξιοπρέπειας. Όλα τα κόμματα, οργανώσεις και προσωπικότητες, που πιστεύουν στην Ειρήνη, στη Δημοκρατία, στην Ελλάδα.

Σ’ όλους απλώνουμε το χέρι. Ανεξάρτητα απ’ το τι ήταν, πού ανήκαν χτες, και ποια θέση είχαν. Για να χτίσουμε όλοι μαζί ένα ακατανίκητο παλ­λαϊκό, πανελλαδικό, πανδημοκρατικό Μέτωπο. Το Μέτωπο της Ειρήνης και της Δημοκρατίας.

Η Λευτεριά και η Ειρήνη δε χαρίζεται. Κατακτιέται με την πάλη – και το μέτωπο αυτό θα παλέψει κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά, για να επιβάλει τη θέληση του λαού. Και η θέληση του λαού βροντοφωνάζει και ζητά:

Δημοκρατική κυβέρνηση που θα τη δημιουργήσει και θα τη φέρει η πάλη του λαού για Ειρήνη-Δημοκρατία-Ζωή, πάλη εξωκοινοβουλευτική και μέσα στη Βουλή.

Ο κόσμος της αμερικανοκρατίας, μπλεγμένος στις αγιάτρευτες αντιθέ­σεις του και στη βαθιά κρίση του συνωμοτεί πάντα στα σκοτεινά. Μιλά για εκλογές για να εξαπατήσει πάλι το λαό. Δουλεύει να πραγματοποιήσει την αντιλαϊκή του συγκέντρωση και συνεργασία. Και για να προωθήσει ο Πιου-ριφόι τα μαύρα του σχέδια και τις παπαγικές δικτατορικές επιδιώξεις του.

Ο λαός θέλει άμεσες λεύτερες εκλογές με ανόθευτη αναλογική για να παλέψει και εκλογικά για το πρόγραμμα του Ε.Λ.Α.Δ.Α. Το πρόγραμμα αυτό θα το εφαρμόσει η Δημοκρατική κυβέρνηση, που θα τη σχηματίσει το πανδημοκρατικό Μέτωπο, σαν αποτέλεσμα της ολόπλευρης πάλης του λαού. Το πρόγραμμα αυτό είναι:

Ειρήνη. Στην Ελλάδα. Στα Βαλκάνια. Σ’ όλο τον κόσμο. Κάτω ο αμερι­κάνικος πόλεμος. Κάτω η «Αστραπή». Όλοι να γυρίσουν από την Κορέα. Δε μας απειλεί κανένας. Δε θα πολεμήσουμε ποτέ την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Σοβιετική Ένωση. Εξωτερική πολιτική φιλίας και συνεργασίας μ’ όλες τις ΛΔ και τη Σοβιετική Ένωση.

Λευτεριά. Ανεξαρτησία και λαϊκές ελευθερίες. Να γλιτώσουμε από τους αμερικάνους. Να πνίξουμε το φασισμό. Να φράξουμε το δρόμο στον Παπάγο. Ισότητα για όλους τους λαούς της Ελλάδας. Πλέρια οικονομική, πολιτική και κοινωνική ισοτιμία στη γυναίκα. Λεύτερη Κύπρος στη Λεύτε­ρη Ελλάδα. Η τέχνη, η επιστήμη, τα γράμματα, τα σχολειά, ο πολιτισμός για το λαό. Ολοκληρωτική καθιέρωση της γλώσσας του λαού.

Ανοικοδόμηση. Ψωμί για όλους. Να χτίσουμε τα γκρεμίσματα. Ν’ ανθή­σει ο τόπος. Να χορτάσει ο λαός. Να γελάσει το παιδί. Χαλινάρι στους ξένους και ντόπιους γδάρτες. Τιμαριθμικό μεροκάματο και μισθοί. Κοινω­νικές ασφαλίσεις σε βάρος των εργοδοτών και του κράτους. Προστασία της αγροτικής παραγωγής απ’ τη ληστεία των αμερικανών, της πλουτοκρατίας και του κράτους των. Προοδευτική φορολογία σε βάρος των πλουσίων. Το ενοικιοστάσιο για όλα τα εργαζόμενα στρώματα. Ο πλούτος της πατρίδας μας για το λαό. Λεύτερο εμπόριο και συναλλαγές με όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Δουλειά. Τα τρισεκατομμύρια του πολέμου να πάνε στα έργα ειρήνης. Να λείψει η ανεργία. Να αποκατασταθούν οι αμερικανόπληκτοι αγρότες. Προστασία της ντόπιας βιομηχανίας, βιοτεχνίας και της παραγωγής γενικά απ’ τον αμερικάνικο αφανισμό.

Αμνηστία. Να αδειάσουν οι φυλακές και τα ξερονήσια απ’ τους αγωνι­στές του λαού. Να μονιάσουν και να συμφιλιωθούν οι έλληνες.

Μπροστά στο λαό και στην Ελλάδα αμείλικτο προβάλλει το δίλημμα. Ειρήνη ή πόλεμος; Δημοκρατία ή φασισμός; Ζωή ή χαμός;

Ο λαός θα ψηφίσει: Ειρήνη-Δημοκρατία-Ζωή. Θα αποτινάξει τον αμε­ρικάνικο νόμο. Θα φράξει το δρόμο στον πόλεμο, θα βροντοφωνάξει στον Παπάγο: Αλτ! Δε θα περάσεις!

Στις εκλογές κάθε ψήφο που θα πάρει η αμερικανοκρατία και οι προ­σκυνημένοι θα την εφαρμόσουν έτσι: 700.000 σφαχτάρια για τον Αϊζενχά­ουερ. Μεραρχία στην Κορέα. «Αστραπή» στην Αλβανία και στα Βαλκάνια. Πείνα και κρεμάλα για το λαό.

Γι’ αυτό: Μαύρο στον πόλεμο. Όλοι με την Ειρήνη. Ειρήνη στην Ελλά­δα – Ειρήνη παντού.

Όταν στην Κορέα χύνεται αίμα, στην Ελλάδα κυλούν τα δάκρυα. Να σταματήσει το αίμα. Να παύσουν τα δάκρυα. Να ανασάνει η μάνα. Να χαρεί το παιδί.

Αυτό το πρόγραμμα προτείνουμε για τις εκλογές: ΠΑΣ-Ε.Λ.Α.Δ.Α.

Αυτό το πρόγραμμα θα εφαρμόσει ο ΠΑΣ, το Μέτωπο της λαϊκής κινη­τοποίησης, του λαϊκού συναγερμού.

Ο ΠΑΣ είναι προσκλητήριο λαϊκής πάλης. Και εθνικής έξαρσης και τιμής. Να δώσουμε όλοι τα χέρια. Όλοι στις δημοκρατικές επάλξεις. Μακριά οι κομματικοί μικροϋπολογισμοί. Στη μάχη για τη Δημοκρατία και την Ειρήνη δεν υπάρχει ουδέτερος. Γέρος ή νέος. Αδύνατος ή γερός. Όποιος αδρανεί και εφησυχάζει είναι λιποτάκτης, συνθηκολόγος.

Πάνω απ’ όλα η Ελλάδα. Ο Λαός. Που θα ψηφίσει: Ε.Λ.Α.Δ.Α. θα φέρει νικητή τον ΠΑΣ. θα επιβάλει τη δημοκρατική του κυβέρνηση. Ειρήνη-Ζωή-Δημοκρατία-Ανεξαρτησία.

Μαύρο στον πόλεμο – Όλοι με την Ειρήνη.

7/7/51

Το ΑΚΕ και το ΚΚΕ

 

Πηγή: «Το ΚΚΕ, Επίσημα Κείμενα», 7ος τόμος, 1949-1955

Advertisements

Tagged: , , ,

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: