Ανακοινωση του Ενωτικου Συνδυασμου Αριστερα! Μ-Λ ΚΚΕ για τις εκλογες της 9ης Απριλη 2000

Ανακοίνωση του Ενωτικού Συνδυασμού Αριστερά!Μ-Λ ΚΚΕ για τις εκλογές της 9ης Απρίλη

1  Οι εκλογές της 9ης Απρίλη διεξήχθηκαν μέσα σε συνθήκες έντονης πόλωσης, εκβιαστικών και πλαστών διλημμάτων που με κάθε τρόπο πρό­βαλαν και κατάφεραν τελικά να επιβάλλουν στο λαό τα επιτελεία των αστικών κομμάτων ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. Με την τεράστια κινητοποίηση των μηχανισμών τους, το προπαγανδιστικό κα­ταιγισμό των ΜΜΕ, τον ανοιχτό εκβιασμό αν­θρώπων και συνειδήσεων, τις δημαγωγικές υ­ποσχέσεις, τον αποκλεισμό κάθε φωνής ουσια­στικής αντίστασης στην αντιλαϊκή πολιτική τους, οι κυρίαρχες δυνάμεις του συστήματος πέτυχαν να εγκλωβίσουν, να χειραγωγήσουν ε­κλογικά και να υφαρπάξουν την ψήφο πλατιών λαϊκών στρωμάτων που είχαν κάθε λόγο να εί­ναι αντίθετα με αυτή την πολιτική, όπως έδει­ξαν με τη στάση τους όλο το προηγούμενο διά­στημα.

Το 85,6% στο δικομματισμό και μάλιστα σε ένα δικομματισμό με κοινή πολιτική σε όλα σχεδόν τα ζητήματα καταγράφει μια επιτυχία των αστι­κών δυνάμεων στο δρόμο για μια αποστειρωμέ­νη πολιτική, όπου τα πραγματικά διλήμματα μέ­νουν στο περιθώριο και κυριαρχεί το δίλημμα για το ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής μιας δεδομένης πολιτικής. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι δυσμενές και αρ­νητικό για ΤΟ προοδευτικό και αριστερό κίνημα, δημιουργεί ένα αίσθημα ασφυχτικής υπεροχής των!- κυρίαρχων δυνάμεων για την εφαρμογή μιρς ακόμη πιο αντιλαϊκής και αντιδραστικής πολιτικής που χωρίς ανάσα ξεκίνησε να υλοποι­εί ήδη η κυβέρνηση Σημίτη.

2 Αυτή είναι η μια πλευρά του ζητήματος. Η άλ­λη πλευρά είναι πως το εκλογικό αποτέλεσμα που καταγράφηκε κάτω από συγκεκριμένους ό­ρους και σε μια συγκεκριμένη στιγμή με εκβια­στικό και νόθο τρόπο δεν απηχεί και δεν εκ­φράζει την πραγματική κατάσταση των μαζών, τη λαϊκή δυσαρέσκεια και αγανάκτηση που εξα­κολουθεί να υπάρχει, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να σβήσει τις παρακαταθήκες των μεγά­λων αγώνων και κινητοποιήσεων που ξέσπασαν όλο το προηγούμενο διάστημα με τη συμμετο­χή εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων και νε­ολαίας.

Η επιτυχία του δικομματισμού δεν καταργεί τις κοινωνικές αντιθέσεις και το βαθύ διχασμό της κοινωνίας, δεν αμβλύνει τη λαϊκή δυσαρέσκεια και αγανάκτηση των μαζών, δεν μπορεί να κα­ταργήσει την ταξική πάλη σε μια περίοδο μάλι­στα που διευρύνεται συνεχώς το χάσμα ανάμε­σα στον πόλο του πλούτου και της φτώχειας. Η νέα επίθεση που όλοι αναμένουμε, οι δεσμεύ­σεις της κυβέρνησης Σημίτη απέναντι στους α­μερικάνους και ευρωπαίους ιμπεριαλιστές για τα μεγάλα ανοιχτά προβλήματα στα Βαλκάνια, το Αιγαίο και την Κύπρο, το σάρωμα κοινωνικών καταχτήσεων και δικαιωμάτων που συνοδεύουν την ένταξη και διατήρηση στην ΟΝΕ, θα προκα­λέσουν οργή και αντιδράσεις, θα διαψεύσουν τις ελπίδες για ανακούφιση των λαϊκών μαζών που δημαγωγικά καλλιέργησαν τα δύο αστικά κόμματα, σκορπώντας αυταπάτες.

3 Ένα κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να μελετη­θεί ουσιαστικά και να απαντηθεί είναι για ποιο λόγο μια ισχυρή σχετικά τάση αποδέσμευσης από την επιρροή των αστικών κομμάτων, ιδιαί­τερα του ΠΑΣΟΚ και μια στροφή μαζών προς τα αριστερά που εκφράστηκε όλο το προηγού­μενο διάστημα με τις μαζικές εργατικές και α­γροτικές κινητοποιήσεις, τα αντιπολεμικά και αντιιμπεριαλιστικά συλλαλητήρια και αποτυπώ­θηκε εκλογικά στις ευρωεκλογές, δεν είχε συ­νέχεια και πολιτική έκφραση προς τα αριστερά, αντίθετα εγκλωβίστηκε στα διλήμματα του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. Αυτό σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με την κατάσταση που επικρατεί στην αριστερά στο σύνολο της, με την πολιτική και ιδεολογική γραμμή που κυριαρχεί στο χώρο του αριστερού και κομμουνιστικού κινήματος. Αποδείχνεται κυρίως πως η πολύχρονη κυριαρ­χία μιας συμβιβαστικής και καιροσκοπικής πολι­τικής όχι μόνο δεν μπορεί να συσπειρώσει πο­λιτικά και να εξοπλίσει ιδεολογικά τον κόσμο της αριστεράς, αλλά αντίθετα τον καθιστά ευά­λωτο στην πολιτική, τους εκβιασμούς και τις πιέσεις των κομμάτων της μεγαλοαστικής τά­ξης που έχουν έτσι τη δυνατότητα να λεηλα­τούν και να εγκλωβίζουν δημοκρατικές και αρι­στερές δυνάμεις.

Το μεγάλο ζήτημα είναι πως θα ανατραπεί η κυ­ριαρχία αυτής της γραμμής μέσα στο χώρο της αριστεράς, πως θα γίνει δυνατό να υπάρξει, να προβληθεί, να παλευτεί και να πείσει μια πολιτι­κή γραμμή αντιθετική με την κυρίαρχη, που να μπορεί να δώσει προοπτική και ελπίδα στους α­γωνιστές, τους εργαζόμενους και τη νεολαία, που τους βαραίνει ιδιαίτερα η κυριαρχία της α­στικής πολιτικής και η αναποτελεσματικότητα των αγώνων, πως θα αλλάξουν οι συσχετισμοί δυνάμεων και θα διαμορφωθεί μια νέα κατάστα­ση, για να ανοίξει βήμα-βήμα μέσα από μια δύ­σκολη και μακρόχρονη πορεία ο δρόμος για την πραγματική αριστερά.

Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη ευθύνη για τις δυ­νάμεις της πραγματικής αριστεράς και η μεγά­λη ανάγκη να ανοίξει μια πλατιά και σοβαρή συ­ζήτηση μέσα στους κόλπους όλων των δυνάμε­ων, οργανώσεων, ομάδων και ανένταχτων αγω­νιστών, που παλεύουν για την ανασυγκρότηση του αριστερού κινήματος

4 Ο ενωτικός συνδυασμός ΑΡΙΣΤΕΡΑ! Μ-Λ ΚΚΕ έδωσε μια δύσκολη και σκληρή πολιτική μάχη.

Θέλουμε να χαιρετίσουμε όλα τα μέλη και φί­λους του ενωτικού συνδυασμού που δούλεψαν ακούραστα, με συγκινητικό τρόπο, που κυριολεχτικά μόχθησαν για να φτάσει η φωνή μας πιο πλατιά και να ακουστεί δυνατά. Θέλουμε να ευ­χαριστήσουμε όλους όσους μας υποστήριξαν, μας ενθάρρυναν, μας υποδέχτηκαν, μας ενί­σχυσαν οικονομικά και μας τίμησαν με την ψή­φο τους. Το εκλογικό αποτέλεσμα του ενωτικού συνδυασμού βρίσκεται κάτω από τις προσδο­κίες μας. Είναι αναγκαίο να γίνει μια βαθύτερη ανάλυση και συζήτηση πάνω στο εκλογικό απο­τέλεσμα και να βγουν συμπεράσματα για όλη τη δουλειά που έγινε, για τις ελλείψεις και τις αδυναμίες.

Οι βιαστικές εκτιμήσεις γύρω από τον χαρακτή­ρα αυτών των βουλευτικών εκλογών, η υπερε­κτίμηση των δυνατοτήτων μας, η αναντιστοιχία ανάμεσα στην οργανωτική συγκρότηση και α­νάπτυξη και στις δυνάμεις της δυσαρέσκειας που εκφράστηκαν προς τα αριστερά τόσο στις ευρωεκλογές όσο και στους πρόσφατους αντιι-μπεριαλιστικούς και ταξικούς αγώνες, η έλλει­ψη ουσιαστικών δεσμών και άμεσης επαφής εί­ναι ορισμένα πρώτα συμπεράσματα που έχει βγάλει ο ενωτικός συνδυασμός. Έχουμε την πεποίθηση πως αν είχε γίνει κατορ­θωτό να κατέβουν στις εκλογές από κοινού οι τρεις οργανώσεις, όπως πρότειναν οι δυνάμεις του ενωτικού συνδυασμού στο ΚΚΕ (μ-λ), είναι σίγουρο πως η διάθεση συσπείρωσης και ενό­τητας, οι δυνατότητες κοινής δράσης θα ήταν διαφορετικές και θα τροποποιούσαν την κατά­σταση. Ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλε­σμα, σε όλη αυτή την περίοδο έγινε μια ζωντα­νή ουσιαστική πολιτική παρέμβαση που αφήνει σοβαρές υποθήκες. Αποκτήθηκαν δεσμοί και ε­παφές με νέους αγωνιστές που πρέπει να αξιο­ποιηθούν, δυνάμωσε το πνεύμα της ενότητας και της συσπείρωσης.

Η ανάγκη συσπείρωσης, συμμετοχής, ενότη­τας που είχαμε επισημάνει προεκλογικά απο­κτά στο σημερινό πολιτικό πλαίσιο ακόμη με­γαλύτερη σημασία. Είναι απαραίτητο να εμβα­θύνουμε τον προβληματισμό και τη συζήτηση πάνω στα προβλήματα της περιόδου που ανοί­γεται μπροστά μας, να δούμε τι σημαίνει να α­νοίξει ο δρόμος στην πραγματική αριστερά, α­ντλώντας διδάγματα από τον πρόσφατη πείρα και την εκλογική μάχη που δώσαμε, για να μπορέσουμε να δράσουμε πιο αποτελεσματικά και ουσιαστικά.

Οι δυνάμεις που συγκρότησαν τον ενωτικό συν­δυασμό θα προσπαθήσουν να απαντήσουν στα ζητήματα αυτά ώστε ο κύκλος που άνοιξε με το εγχείρημα αυτό να συνεχίσει πιο γόνιμος και πιο ουσιαστικός.

Advertisements

Tagged: , , , , ,

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: