Δυο απολογισμοι και μια αυτοκριτικη: για την προσπαθεια της Α/συνεχεια στις εκλογες της 9ης Απριλη 2000

Δύο απολογισμοί και μια αυτοκριτική

 

Είναι φυσικό μετά από μια σημαντική προσπάθεια να ξεκινά μια συζήτηση και προβληματισμός για την εξαγωγή πείρας και συμπερασμάτων. Η πρώτη εμπειρία από παρέμβαση σε βου­λευτικές εκλογές προσφέρει πολύ υλικό για αξιολόγηση και ε­κτίμηση και είναι φυσικό να διεξαχθεί μια γόνιμη συζήτηση.

 

Μια οργάνωση πιο ώριμη, πιο έμπειρη μετά την 9η Απρίλη

 

Βασίλης Χατζηλάμπρου

 

1 Η ίδια η δημιουργία του ενωτικού συνδυασμού ΑΡΙΣΤΕΡΑ! Μ-Λ ΚΚΕ αποτέλεσε μια σημαντική διεργασία γιατί έδειξε έμπρακτα ότι υπάρχει η θέληση και η εκτίμηση να προχωρήσει μια διαδικα­σία συσπείρωσης και ενότητας δυνάμεων πάνω σε μια πολιτική βάση. Οι όροι μέσα στους οποίους έκανε τα πρώτα βήματα του αυτό το εγχείρημα δεν ήταν οι καλύτεροι (βλ. γενικό κλίμα ε­κλογών) και έτυχε «ειδικής περιποίησης» από υποτιθέμενους φί­λους. Είναι επομένως δυνατή η συσπείρωση στη βάση μιας πολι­τικής γραμμής, αλλά είναι ταυτόχρονα αναγκαίο ο χρόνος, η ε­πιμονή και η πειθώ να δείξουν πως η ενότητα οικοδομείται, σφυ­ρηλατείται και δεν προκύπτει εύκολα και μέσα από διλήμματα ε­κλογικών συνθηκών.

2 Όταν μιλάμε για διαδικασίες συσπείρωσης και ενότητας πάνω σε μια βάση πολιτική, αυτό δεν μπορεί να είναι γενικό και αφη­ρημένο. Ο ενωτικός συνδυασμός παρουσίασε και κυκλοφόρησε τρία βασικά κείμενα: α) την προεκλογική διακήρυξη που σαν κεί­μενο πιστεύουμε ότι προσανατολίζει σωστά τις δυνάμεις που θέ­λουν να συμβάλουν στη συσπείρωση δυνάμεων, β) το κείμενο «Τι σημαίνει να ανοίξει ο δρόμος στην πραγματική Αριστερά», που διατηρεί όλη την επικαιρότητα του και μετά τις 9 Απρίλη και δεί­χνει ανάγλυφα το τι μας διαχωρίζει από την επίσημη Αριστερά ή την «άλλη» Αριστερά και γ) το κείμενο «Εμείς και το ΚΚΕ», που κριτικάρει όλη την πολιτική γραμμή, τις συνεργασίες και τη συ­μπεριφορά του ΚΚΕ τα τελευταία χρόνια (αν διαβάσει κανείς το κείμενο αυτό θα βρει πολλές απαντήσεις στο γιατί ένας κόσμος εγκλωβίστηκε στο δικομματισμό και ιδιαίτερα γιατί η Δεξιά μπό­ρεσε να συσπειρώσει ένα σημαντικό τμήμα της λαϊκής δυσαρέ­σκειας). Αυτά τα τρία κείμενα αποτελούν ένα συγκεκριμένο πλαί­σιο, μια συγκεκριμένη αφετηρία που μπορεί να τροφοδοτεί μια ε­νιαία δράση στις σημερινές συνθήκες.

3  Το κλίμα που δημιουργήθηκε ανάμεσα στα μέλη των δύο οργανώσεων και ο πράγματι ενθουσιώδικος και συγκινητικός τρό­πος με τον οποίο πάσχισαν να διαδώσουν την πολιτική φωνή και το μήνυμα του ενωτικού συνδυασμού, αλλά και η θερμή υποδο­χή του από απλούς ανθρώπους, δημοκράτες και αριστερούς, α­κόμα κι από μέλη ρεφορμιστικών κομμάτων, δείχνει ότι αυτός ο κόσμος περιμένει κάτι σημαντικό κι όχι «μια από τα ίδια». Τόσο το κλίμα ανάμεσα σε μέλη των οργανώσεων και ο βαθμός ενότητας τους, όσο και η θερμή υποδοχή, η διάθεση συμμετοχής και η α­ναμονή προτάσεων και πρωτοβουλιών αποτελούν ένα όχι μικρό κεφάλαιο που παράχθηκε από τη δουλειά και την προεκλογική καμπάνια. Το να βαδίζεις μαζί με μια άλλη πολιτική δύναμη δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε υπήρχε μεγάλη κουλτούρα στο θέμα αυτό. Κι έχουμε την εντύπωση ότι σταθήκαμε πολιτικά, τίμια, δεν είπαμε ψέματα σε κανέναν, δεν παίξαμε με την ιδέα της ενότη­τας ούτε δημιουργήσαμε κανένα φανατισμό. Όλα αυτά δείχνουν μια ορισμένη ποιότητα.

4 Οι δυνατότητες που πρόσφερε ο ενωτικός συνδυασμός σε κα­θεμία από τις οργανώσεις (αφού απάλλασσε από αναγκαία ερ­γασία που έπρεπε να γίνει από καθεμιά ξεχωριστή οργάνωση σε περίπτωση αυτόνομης καθόδου) ήταν σημαντικές. Γιατί έτσι ήταν εφικτή η συζήτηση και η επαφή με πολλές εκατοντάδες και χι­λιάδες ανθρώπους, όπως και η πιο συστηματική συζήτηση και συνεργασία μαζί τους.

Αυτή η πλευρά που την έχει δει και βιώσει το κάθε μέλος των δύο οργανώσεων είναι κάτι που μπορεί να μην αποτυπώνεται στο ε­κλογικό αποτέλεσμα, είναι όμως πραγματική και αποτελεί ένα άλλο κεφάλαιο – αποτέλεσμα της κατεύθυνσης και του πολιτικού λόγου που είχαμε. Αυτή η επαφή και η πείρα που αποκτήσαμε -ι­διαίτερα για μας- είναι ο κύριος λόγος που εκτιμάμε πως η ορ­γάνωση μας βγαίνει πολύ πιο έμπειρη και δυναμωμένη από την εκλογική παρέμβαση.

5 Εδώ χωρούν δύο προβληματισμοί. Ενας γενικός και ένας ειδι­κός: Ο πρώτος αφορά το κατά πόσο το πεδίο των βουλευτικών ε­κλογών είναι το κατάλληλο για παρεμβάσεις και καταγραφές ό­ταν δεν υπάρχουν οι όροι να εκφραστεί μια κοινωνική δυναμική, όταν οι αποστάσεις κοινωνίας και πολιτικής μεγαλώνουν. Ο προ­βληματισμός δεν ακυρώνει διόλου την ανάγκη παρουσίας σης πρόσφατες εκλογές (για πολλούς λόγους, με βασικότερο ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν εκφραστεί διαθέσεις, διεργασίες, αγώνες κλπ, και δεν ήταν καθόλου παράλογο να εκφράζονταν και εκλογικά), όμως κατατίθεται για να μην υπάρχει σαν «κατα­χτημένο» και «αυτονόητο» η απλή καταγραφή οργανώσεων και κομμάτων και εκεί τελειώνει όλη η τακτική μιας αριστερής οργά­νωσης σχετικά με τις εκλογές. Το «καταγράφομαι άρα υπάρχω» δεν είναι σωστό και δεν προσανατολίζει σωστά. Ο ειδικός προ­βληματισμός αφορά το κατά πόσο πέρασε, έγινε γνωστό και πείσαμε για το εγχείρημα του ενωτικού συνδυασμού, αν η διεργα­σία δημιούργησε μια δυναμική. Έτυχε θερμής υποδοχής από κό­σμο απλό και ξεκομμμένο, αλλά δεν δημιούργησε δυναμική. Αυ­τό είναι σε ένα βαθμό φυσικό και για τους χρόνους μέσα στους οποίους κινηθήκαμε.

6 Λέμε ότι είναι ανάγκη να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στο χώ­ρο συνολικά της Αριστεράς για την κατάσταση της και το γιατί τείνει να περιθωριοποιηθεί πολιτικά και μάλιστα σε συνθήκες έ­ντασης της κοινωνικής πόλωσης. Είναι ωστόσο αναγκαίο να διεξαχθεί μια συζήτηση ανάμεσα στις δυνάμεις που θέλουν να α­νοίξει ο δρόμος στην πραγματική Αριστερά. Είναι η στιγμή που πρέπει οι όποιες ενωτικές πρωτοβουλίες (που είναι αναγκαίες) να συνοδεύονται από το βάθεμα του προγραμματικού λόγου, α­πό την εκπόνηση μιας πολιτικής γραμμής που να εμπλουτίζεται από όλα τα στοιχεία της πραγματικότητας και να εξοπλίζει ένα δυναμικό.

 

Για το εκλογικό αποτέλεσμα του συνδυασμού

 

ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

 

Οι 5.900 ψήφοι που συγκέντρωσε ο ενωτικός συνδυασμός εί­ναι σαφώς πιο κάτω από τις προσδοκίες μας και φυσικά κάτω από το μέγεθος και την εμβέλεια της προεκλογικής δουλειάς που έγινε. Κυκλοφορούν ορισμένες ανόητες απόψεις περί του γιατί είναι χαμηλό το αποτέλεσμα του ενωτικού συνδυασμού. Άλλοι λένε ότι ένας κόσμος μάς «τιμώρησε» γιατί επιδείξαμε σεχταρισμό και μικρομεγαλισμό. Άλλοι λένε ότι έφταιγε η θέ­ση μας για την εξάρτηση της χώρας. Άλλοι θεωρούν τον ενω­τικό συνδυασμό «ανεμομαζώματα» που δεν έπεισαν ένα αρι­στερό δυναμικό.

Οι ανοησίες αυτές φυσικά και εκπορεύονται από δυνάμεις του «χώρου» που είτε κατέβηκαν στις εκλογές είτε παρακολούθησαν τις εκλογές σχολιάζοντας με μεγάλα λόγια. Εμείς θα προχωρή­σουμε δίνοντας μια αυτοκριτική τοποθέτηση και εξηγώντας ορι­σμένα πράγματα. Ας κριθεί έτσι η ποιότητα της στάσης και της ευθύνης που διαθέτει και ενεργοποιεί ο καθένας.

Α. Το βασικό μας λάθος ήταν ότι δεν εκτιμήσαμε σε βάθος τον έντονα διλημματικό χαρακτήρα των εκλογών και δεν υπολογί­σαμε όλες τις συνέπειες από τη δράση του κρατικού και κομμα­τικού μηχανισμού του αστισμού, που κατάφερε και μπήκε μέσα σε όλα τα σπίτια οργανώνοντας έναν ωμό εκβιασμό. Παρόλο που καταλαβαίναμε πως θα γινόταν σκληρή μάχη ανάμεσα στα δύο κόμματα, θεωρούσαμε ότι η Αριστερά δεν θα γνώριζε την καθίζηση που γνώρισε, ότι η τάση αριστεροποίησης που είχε εκ­δηλωθεί το προηγούμενο διάστημα θα άντεχε και θα εκφραζόταν.

Β. Σαν αποτέλεσμα αυτής της λαθεμένης όπως φάνηκε εκ των υ­στέρων εκτίμησης, η προεκλογική μας κίνηση προσανατολίστηκε κυρίως προς μια προπαγανδιστική δουλειά και δεν πάρθηκαν ει­δικά μέτρα που αν και δεν θα ανέτρεπαν τη συνολική εικόνα θα θωράκιζαν τον ενωτικό συνδυασμό και θα προετοίμαζαν καλύτε­ρα το δυναμικό των δύο οργανώσεων. Αυτά τα ειδικά μέτρα δεν ήταν δύσκολο να παρθούν και φυσικά θα έφερναν κάποια αποτε­λέσματα.

Γ. Οι εκλογές αυτές για το χώρο της Αριστεράς φάνηκε να είναι εκλογές επιβίωσης και όχι ανάδειξης ή έκφρασης μιας τάσης-διεργασίας. Αυτό δεν το είδαμε. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλο­γών (αποτέλεσμα έκφρασης της αναζήτησης προς τα αριστερά σημαντικού κομματιού της λαϊκής δυσαρέσκειας) δημιουργούσε υψηλές προσδοκίες και ίσως και αυταπάτες για την αντοχή αυ­τής της αναζήτησης, ενώ είχαν δρομολογηθεί αντίρροπες τάσεις από πλευράς της αστικής τάξης.

Δ. Υπάρχουν φυσικά και άλλα πιο μικρά και δευτερεύοντα, που όμως έπαιξαν κι αυτά το ρόλο τους (τίτλος, έλλειψη μετώπων προς άλλες δυνάμεις που συνεχώς μας υπονόμευαν και επίσης απουσία διλημμάτων από την πλευρά μας προς ένα δυναμικό κλπ), αλλά σαφώς δεν επηρέασαν σοβαρά τη γενική εικόνα.

Ας δούμε τώρα τις ανοησίες που λέγαμε. Περί «σεχταρισμού» και «τιμωρίας». Κατηγορούμαστε ότι επιδείξαμε σεχταρισμό απέναντι στο «χώρο», επιδείξαμε αντιενωτική συμπεριφορά και έτσι μας «τιμώρησαν» επιβραβεύοντας μάλιστα το «ανοικτό» και «ενω­τικό» ΚΚΕ(μ-λ). Ξεχνούν ένα βασικό «ζητηματάκι». Ο ενωτικός συνδυασμός συνειδητά απευθύνθηκε σε πλατιές αριστερές και δημοκρατικές δυνάμεις και δεν εγκλωβίστηκε στα όρια και στις ψυχολογίες του «χώρου». Θα μπορούσε να έχει μια άλλη τακτική, μια ειδική στάση απέναντι στο «χώρο»; Πιθανόν, αλλά αυτή δεν θα μπορούσε να ακυρώσει το βασικό προσανατολισμό απεύθυνσης.

Συνεπώς, πολύ καλά κάναμε και απευθυνθήκαμε πλατιά, ήρθαμε σε επαφή με άλλο δυναμικό, έχουμε αποκτήσει δεσμούς που μπορούν να δώσουν καρπούς στο προσεχές μέλλον. Και επομέ­νως, αφού οι δεσμοί με ένα τέτοιο πλατύ δυναμικό είναι φυσιο­λογικά πιο χαλαροί, ο ενωτικός συνδυασμός επηρεάστηκε πε­ρισσότερο από τη σύνθλιψη της τάσης που αναφέρθηκε παραπά­νω. Ο κόσμος μπορεί να μη μας ψήφισε, αλλά μας γνωρίζει, ήρ­θαμε σε επαφή μαζί του, κάτω από άλλες συνθήκες και χωρίς τους εκβιασμούς είμαστε σίγουροι ότι θα μας υποστήριζε. Από αυτό όμως βγαίνει τέλος και ένα ακόμη πολύ βασικό συμπέ­ρασμα που ούτε καν το σκέφτονται οι αναπαραγωγοί ανοησιών: οι δεσμοί με τον κόσμο, ο ιδεολογικός παράγοντας και η οικοδό­μηση οργανώσεων αποτελούν μια αναγκαιότητα και προτεραιό­τητα για όποιον θέλει να εκφράσει τη λαϊκή αγανάκτηση. Όπου λειτούργησαν τέτοιες προδιαγραφές, το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν καλύτερο.

Advertisements

Tagged: , , , , , ,

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: